Convocatòria 2021 - gener oberta

 

 

 

 

http://acreditat.gencat.cat/ca/preguntes-frequents/

 

Apunts previs

Què és l'avaluació i l'acreditació?

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d'ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l'obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l'assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions virtuals (on-line) mitjançant plataformes com Google Meets o similars amb el centre escollit. Es pot demanar a l’aspirant, sessions presencials només en cas que es considerin necessàries però mai serà la opció preferent. Les tres fases del procediment són la d'assessorament, la d'avaluació i la d'acreditació de la competència.

Assessorament

L'aspirant disposa d'un assessor o assessora que l'acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d'avaluació; l'ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l'experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l'experiència laboral o la formació rebuda.

En cas que l'aspirant s'inscrigui en un àmbit en el qual hi hagi qualificacions professionals incloses en títols de formació professional inicial, es fa un assessorament per a l'avaluació i el reconeixement, per identificar les unitats de competència que l'aspirant pot avaluar i les unitats formatives, del cicle formatiu corresponent, que siguin susceptibles de ser reconegudes i que pot reconèixer mitjançant el servei de reconeixement acadèmic.

A partir d'aquesta informació, l'assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la fase d'avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

L'aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l'aspirant (i revisada per l'assessor o l'assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d'altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

En cas que optin per obtenir una titulació de formació professional inicial, es poden inscriure al servei de reconeixement acadèmic per reconèixer les unitats formatives recomanades, una vegada formalitzada la inscripció corresponent d'aquest servei.

Per registrar l'acreditació de les unitats de competència, cal que la persona estigui inscrita com a demandant d'ocupació o bé de millora d'ocupació.

Avaluació i acreditació de competències professionals

En la convocatòria de 2021, es porta a terme en diversos instituts del Departament d'Educació un nou procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre, durant el primer torn d'oferta, 2.620 persones en 39 àmbits professionals.

S'hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d'experiència professional en algun dels 39 sectors que es convoquen.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i adjuntar a la mateixa sol·licitud la documentació justificativa dels requisits de participació. Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

 

Guia de l'aspirant en català

Dossier de trajectòria professional i formativa. Avaluació i acreditació de competències professionals

 

Oferta de l'EHTG:

Allotjament

HT_2-222_1 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

Cuina i gastronomia

HT_2-093_2 Cuina

Guia, informació i assistència turístiques

HT_2-335_3 Guia de turistes i visitants

HT_2-336_3 Promoció turística local i informació al visitant

Comunicació de renúncia a participar en el procediment

Preu del Servei:

Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit.

Avaluació: 13,00 € per UC, amb un import màxim segons àmbit.

Bústia de contacte i infomació:

acreditatgi@ehtg.cat

Bústia documentació:

turismegi@ehtg.cat

hostaleriagi@ehtg.cat

Calendari

Termini de preinscripció

Termini de presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció: del 25 de gener fins el 31 de març de 2021, per al primer bloc d'oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s'adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

Inici de les actuacions d’assessorament i avaluació

 

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS

Reclamacions a la llista del 12 de juliol al 19 de juliol.  acreditatgi@ehtg.cat

Cada comissió avaluadora ha d'establir el calendari d'actuacions dins del qual s'ha de completar tot el procediment.

Finalització de les actuacions

Els centres han de concloure el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals no més tard del 31 de desembre de 2021.

La preinscripció es tramita al web Tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web Avaluació i acreditació de competències professionals.

Sol·licitud de preinscripció 

Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, del 25 de gener fins al 31 de març de 2021, per al primer bloc d'oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s'adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el resguard de la sol·licitud que els arribarà al correu electrònic que hagin especificat en la sol·licitud de preinscripció. El codi de la sol·licitud permet identificar-se per fer consultes.

La participació en aquest procediment implica l'autorització de la persona candidata a les administracions convocants perquè li trametin informacions relatives al procediment pels canals indicats a la sol·licitud.

La falsedat en les dades aportades, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

Inscripció a l'assessorament, l'avaluació i el reconeixement (si s'escau)

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l'institut assignat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d'assessorament, a la fase d'avaluació i al reconeixement (si s'escau). La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s'han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l'exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria.

Normativa

Resolució EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n'estableixen les bases (DOGC núm. 8322, de 21.1.2021)

 

Actualitzat dia 21 de juny del 21