Marc normatiu

 

L’INS Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona compleix amb la normativa en matèria  de seguretat alimentària que es mostra a continuació.


1. Reglamento (CE) Núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y  del Consejo sobre la higiene de los productos alimenticios.

2. Reglamento (CE) Núm. 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

3. Reglamento (CE) Núm. 853/2004 del Parlamento Europeo y del Conseljo y el Real Decreto Núm. 1420/2006 sobre la prevención de parasitosis por anisakis en productos de pesca subministrados por los  establecimientos al consumidor final.  

4. Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum

5. LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

 

                                              

    Gluten               Crustacis             Ous                 Peix             Cacauets            Soja                    Llet

 

                    sèsam                    

    Fruits secs            Api              Mostassa            Sèsam             Sulfits           Tramussos         Mol·luscs