Qualitat

L’ INS Escola d’Hostaleria I Turisme de Girona ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia, com es descriu en els objectius del Projecte de Direcció

 

  1. 1. Satisfacció dels agents que participen directament en els processos d’ensenyament- aprenentatge: alumnat, professorat i les empreses o institucions que collaboren amb nosaltres impartint els crèdits de formació en centres de treball.

 

  1. 2. Satisfacció dels destinataris que  reben o gaudeixen dels  resultats  obtinguts del procés de  educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l’alumnat i la comunitat de l’entorn del centre on s’insereix socialment l’alumnat.

 

  1. 3. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, en tant en quan recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats  són  traduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d’establiment del currículum, les normes reguladores, etc.

 

La satisfacció simultània dels grups d’interès anteriors requereix el desenvolupament, per part del nostre centre, d’estratègies de qualitat formulades de manera explícita. Això vol dir que cal:

 

Planificar explícitament les activitats, tenint en compte la satisfacció dels grups d’interès: agents interns, destinataris dels resultats i política educativa.

Fer  allò que s’ha planificat.

Avaluar sistemàticament si s’estan aconseguint els objectius prèviament establerts.

Millorar contínuament per aconseguir l’excel·lència dels resultats.

 

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització pel que totes les persones que constitueixen l’institut han acceptat la responsabilitat de participar activament en la millora de la qualitat. Per això la direcció de l’institut facilitarà els mitjans per assolir el nivell de formació necessari pel desenvolupament de les seves activitats.

Per assegurar la qualitat es disposarà d’un sistema d’assegurament de la qualitat certificat basat en la Norma ISO 9001-2015.