GEP. Generació plurilingüe

 

El programa “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres” es basa en les orientacions del Consell d’Europa i la Comissió Europea en matèria d’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, i és una de les accions estratègiques del Departament d’Ensenyament per al desplegament d’un marc educatiu per al plurilingüisme.

Els objectius generals del programa d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça (alumnat, professorat i equips directius) són:

- Promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE),

- Fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera,

- Oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular.

- Reforçar el treball cooperatiu entre el professorat

- Fomentar la innovació educativa i promoure l'intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

En el nostre PEC i més concretament al Projecte Lingüístic el centre aposta per fomentar el plurilingüisme per tal de millorar la competència oral dels nostres alumnes per a què tinguin més oportunitats laborals. Per aquest motiu, aquest curs 2018-2019 el centre ha començat el programa Generació Plurilingüe d'una durada de tres cursos escolars. Enguany ens hem plantejat els següents objectius concrets:

- Incrementar el grau d’exposició de les llengües estrangeres en mòduls no lingüístics del centre.

- Augmentar la visibilitat de les llengües estrangeres al centre.

- Emprar metodologia  AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) i treball per projectes en els mòduls de llengua anglesa.

L'equip impulsor del projecte, juntament amb el professorat implicat, treballaran per dur a terme aquests objectius i divulgar-los a la resta de la comunitat educativa. 

 

Es poden veure algunes de les activitats realitzades a #ehtggep