Matrícula SETEMBRE CFGM

HORARI  SECRETARIA 08.30 a 14.00 hores

MATRíCULA alumnes admesos  del   13 i 14 de setembre  (Clicar matrícula per consultar horari)

ATENCIÓ: és preferible la presència de l'alumne ja que aquests dies se'ls farà un qüestionari d'aptitud professional.

DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1. DNI / NIE - Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard  a Secretaria
 3. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 5. Protocol d'actuació en cas d'emergència  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 6. Autorització per a l'administració de paracetamol  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització de majors d'edat  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 8. Sol·licitud Convalidacions  Imprimir, emplenar, signar i lliurar a Secretaria
 9. Alumnat preinscrit a 1er curs, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 10. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 11. Alumnat  preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

INFORMACIÓ: