Matrícula CFGS

HORARI SECRETARIA 08.30 a 14.00 hores

MATRÍCULA alumnes admesos del 18 al 23 de juliol  (Clicar matrícula per consultar horari)

 
Per a la matrícula de Cicle Formatiu de Grau Superior, tots aquells que no hagin portat documentació al centre en el moment de la preinscripció (DNI, Targeta sanitària i certificat de qualificacions) cal que la portin en el moment de fer la matrícula.
 
S'ha de dur l'original i la fotocòpia de:
 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Certificat de qualificacions (mireu que el document digui CERTIFICAT, no és vàlid el document si hi diu informe de qualificacions o butlletí de notes)
En el cas d'alumnes menors d'edat també cal dur original i fotocòpia de:
 1. DNI pares
 2. Llibre de família o document que justifiqui el parentiu.

 

DOCUMENTS NECESSARIS: 

 1.  DNI/NIEOriginal i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)
 2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i lliurar Resguard  a Secretaria
 3. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 4. Carta compromís educatiu  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 5. Protocol d'actuació en cas d'emergència  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 6. Autorització per a l'administració de paracetamol   Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 7. Autorització de majors d'edat  Emplenar, imprimir, signar i lliurar a Secretaria
 8. Sol·licitud Convalidacions    Emplenar, imprimir, aportar documentació acreditativa i lliurar a Secretaria
 9. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
 10. Alumnat preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

INFORMACIÓ: