Cicles de grau mitjà

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

 Accés

 Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), 
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, 
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Educació. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Continuïtat

 Les persones que superen un cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional,
  • al món laboral

 

Normativa

 Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions ide la formació professional (BOE núm. 147, de 20.6.2002)

Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)