Eleccions Consell Escolar

CANDIDATURES PRESENTADES CONSELL ESCOLAR

S'informa de les candidatures presentades al procés de renovació del Consell Escolar són les següents:

Sector Pares i Mares (2 vacants a cobrir)

 • Susana Cayuela Fusté
 • Pau Toledo Toledo

Sector Professorat (3 vacants a cobrir)

 • Jordi Parés i Mozo
 • Susana Pla Barcelo
 • Josep Maria Plana Ribas

Sector Personal d’Administració i Serveis-PAS  ( 1 vacant a cobrir )

 • Núria DalfóEsteba

 

En el sector Pares i Mares, sector Professorat i  sector personal d’administració i serveis,  es procedirà tal i com estableixen les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que indiquen que en el cas que en qualsevol dels sectors el nombre de candidats presentats sigui igual que el nombre de vacants a cobrir, la mesa electoral del sector proclamarà als candidats com a representants del sector al consell escolar del centre sense necessitat de procedir a la votació.

 

 

 

 

Renovació del Consell Escolar

Dijous, 8 de novembre de 2018

S’ha convocat el procés per a la renovació dels membres del Consell Escolar. Trobareu informació a la pàgina web del nostre centre a l'apartat Eleccions Consell Escolar. El Consell Escolar és un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i de programació, seguiment i avaluació general de les activitats que es fan a l’institut.

Pel que fa l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona el Consell Escolar té la següent composició de 18 membres:

 • El director, que el presideix.
 • El cap d’estudis.
 • El representant del personal d’administració i serveis.
 • El representant del món laboral
 • El/La representant de l’Ajuntament de Girona
 • 6 representants dels professors elegits pel Claustre.
 • 3 representants de l’alumnat.
 • 2 representants del pares i mares de l’alumnat.
 • 1 representant de l’AMPA.
 • La secretària del centre, que actua com a secretària del Consell.
 • La renovació de persones membres és parcial. En aquestes eleccions caldrà elegir 3 representants del professorat, 2 representants dels pares i mares, i 1 representant del personal d’administració i serveis que tindran la condició de membres electes per 4 anys.
 • Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar. El cens provisional es troba penjat al tauler del hall de secretaria. És important que comproveu les vostres dades, i que en cas d’haver-hi errades, feu la reclamació a la secretaria del centre, dins del termini establert en el calendari.Us encoratgem a participar en aquest procés. Tothom que estigui interessat en presentar candidatura o bé desitgi més informació, pot posar-se en contacte amb l’equip directiu o amb qualsevol de les persones membres de l’actual Consell Escolar. Trobareu informació sobre les seves funcions, composició i funcionament al Reglament de Règim Intern del centre que teniu a la nostra pàgina web i també al web del Departament d’Ensenyament.

   

  8 de novembre de 2018

  Convocatòria de les eleccions als consell escolar

  Fins el 16 de novembre de 2018

  Publicació del cens provisional d'electors de cada sector

  Fins el 16 novembre de 2018

  Presentació de reclamacions en relació al cens d'electors

  Fins el 16 de novembre de 2018

  Presentació de candidatures

  19 de novembre de 2018

  Sorteig dels membres de les meses electorals

  20 de novembre de 2018

  Constitució de les meses electorals de cada sector

  17 de novembre de 2018

  Publicació del cens definitiu d'electors de cada sector

  Resolució de reclamacions a cens electoral

  Publicació de les candidatures de cada sector

  26 de novembre de 2018

  Elecció dels representants del professorat, si s’escau*

  Elecció dels representants dels pares i mares, si s’escau*

  Elecció dels representants d’administració i serveis , si s’escau*

   17 de desembre de 2018

  Constitució del nou Consell Escolar. Presa de possessió dels nous membres.

  CALENDARI

  Tal i com es recull a les Normes de Funcionament i Organització del Centre, en el cas que en qualsevol dels sectors el nombre de candidats presentats sigui igual que el nombre de vacants a cobrir, la mesa electoral del sector proclamarà als candidats com a representants del sector al consell escolar del centre sense necessitat de procedir a la votació. En cas de produir-se aquesta circumstància se’n farà publicitat a la web del centre.