Documentació del centre

Projecte educatiu de centre

Projecte educatiu de centre

Projecte curricular

Projecte curricular

Informació addicional

NOFC

NOFC

Programació General Anual (PGA)

Programació General Anual (PGA)

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial

Projecte Lingüístic de centre

Projecte Lingüístic de centre

Política de qualitat

Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT DEL CENTRE

La política de qualitat de l’INS Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona té com a objectiu treballar per l’assoliment de l’excel·lència educativa i alhora la millora dels nostres resultats. 

La nostra prioritat és la satisfacció dels nostres grups d’interès:

  1. agents que participen directament en els processos d’ensenyament- aprenentatge: alumnat, professorat i les empreses o institucions que col·laboren amb nosaltres impartint els crèdits de formació en centres de treball.
  2. els destinataris que  reben o gaudeixen dels resultats  obtinguts del procés educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l’alumnat i també la comunitat de l’entorn del centre on s’insereix socialment l’alumnat.
  3. la política educativa establerta pels poders públics, en tant en quan recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats són  traduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d’establiment del currículum, les normes reguladores, etc.

 

La satisfacció simultània dels grups d’interès anteriors requereix el desenvolupament d’estratègies d’excel·lència, que ens portaran a ser proactius i a aplicar la metodologia REDAR en les activitats que es troben recollides en els processos.

El compromís del sistema integrat de gestió (SIG) afecta tota l’organització i, per tant, l’equip humà de l’institut ha acceptat la responsabilitat de participar de manera activa en la millora del sistema integrat de gestió i de tots els processos. Es fomentarà la transmissió de la cultura de l’excel·lència. Per això, la direcció de l’institut facilitarà els mitjans per assolir el nivell de formació necessari per desenvolupar el SIG.

En l’àmbit de la gestió ambiental, ens comprometem a treballar per reduir i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats i serveis, fomentant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus generats, així com fer un ús responsable dels recursos. Volem millorar de manera contínua les pràctiques ambientals que es porten a terme al centre i fomentar la participació en les campanyes mediambientals que proposa la Comissió Verda.

Per garantir la qualitat, es disposarà d’un sistema d’assegurament de la qualitat certificat que es basa en la Norma ISO 9001-2015, ISO 14001  i el model e2cat.

Carta de Serveis

Carta de Serveis

Pla organització de Centre

Pla organització de Centre