Habilitació com a guia de turisme de Catalunya

23/06/2020

Aquesta habilitació permet a la persona titular exercir l'activitat de guia de turisme a l’interior dels monuments declarats bé cultural d’interès nacional i dels museus inscrits al registre de Museus de Catalunya.

El Govern de la Generalitat va aprovar el dia 10 de març de 2020 el Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l’activitat de guia de turisme. Amb tot, l'entrada en vigor d'aquest decret, prevista per al 9 d'abril de 2020, ha estat afectada per la declaració d’estat d’alarma i les successives pròrrogues. La data prevista per a l'entrada en vigor del nou decret és el 30 de juny de 2020. Per a més informació podeu consultar les Preguntes més freqüents sobre el nou Decret de guies.

La normativa europea obliga a una revisió de la normativa interna. A conseqüència d’aquesta adaptació, que ha de portar a treballar sota el  sistema de qualitat turística dels serveis, no es convocaran més proves per a l’habilitació de guies de turisme de Catalunya ni es tramitaran reconeixements d’habilitacions de guies de turisme expedides per altres administracions públiques.

El Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l’activitat de guia de turisme recull en l'article 6 el requisit de qualificació professional.

Article 6

Requisit de qualificació professional

6.1 El requisit de tenir la qualificació professional es considera complert, únicament a efectes d'aquesta habilitació, quan s'estigui en possessió d'un dels títols acadèmics següents o de la credencial d'homologació corresponent en el cas de títols estrangers i de certificats oficials amb validesa en tot el territori nacional:

a) Títol de tècnic superior en Guia, informació i assistències turístiques.

b) Certificat de professionalitat que acrediti la qualificació professional de guia de turistes i visitants.

c) Títol de diplomat en Empreses i activitats turístiques.

d) Títol de grau de Turisme.

 

Per a més informació clica damunt l'enllaç Més informació