Convocatòria FSE 20-21

 

Apunts previs

Què és l'avaluació i l'acreditació?

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d'ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l'obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l'assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions virtuals (on-line) mitjançant plataformes com Google Meets o similars amb el centre escollit. Es pot demanar a l’aspirant, sessions presencials només en cas que es considerin necessàries però mai serà la opció preferent. Les tres fases del procediment són la d'assessorament, la d'avaluació i la d'acreditació de la competència.

Assessorament

L'aspirant disposa d'un assessor o assessora que l'acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d'avaluació; l'ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l'experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l'experiència laboral o la formació rebuda.

En cas que l'aspirant s'inscrigui en un àmbit en el qual hi hagi qualificacions professionals incloses en títols de formació professional inicial, es fa un assessorament per a l'avaluació i el reconeixement, per identificar les unitats de competència que l'aspirant pot avaluar i les unitats formatives, del cicle formatiu corresponent, que siguin susceptibles de ser reconegudes i que pot reconèixer mitjançant el servei de reconeixement acadèmic.

A partir d'aquesta informació, l'assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la fase d'avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

L'aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l'aspirant (i revisada per l'assessor o l'assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d'altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

En cas que optin per obtenir una titulació de formació professional inicial, es poden inscriure al servei de reconeixement acadèmic per reconèixer les unitats formatives recomanades, una vegada formalitzada la inscripció corresponent d'aquest servei.

Per registrar l'acreditació de les unitats de competència, cal que la persona estigui inscrita com a demandant d'ocupació o bé de millora d'ocupació.

 

Sol·licitud de preinscripció

El 25 gener del 2021 s’obre una nova convocatòria d’avaluació i reconeixement de competències. És una convocatòria oberta per trimestres, al llarg dels quals es podrà fer la preinscripció de manera continuada fins el 31 de març,  flexibilitzant així l’accés a tota aquella persona que vulgui obtenir l’acreditació de competències, incloses les persones que hagin pogut quedar excloses en la convocatòria actual ACC 20-21.

 

Requisits de participació

Àmbits professionals

 

 

AAC 20-21 : Convocatòria Acredita’t 2020-2021

 

 

Guia de l'aspirant en català

Dossier de trajectòria professional i formativa. Avaluació i acreditació de competències professionals

 

Oferta de l'EHTG:

Allotjament

HT_2-222_1 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

Cuina i gastronomia

HT_2-093_2 Cuina

Guia, informació i assistència turístiques

HT_2-335_3 Guia de turistes i visitants

HT_2-336_3 Promoció turística local i informació al visitant

 

Calendari orientatiu:

Llista admesos

- 1 al 7 de febrer: informació via correu electrònic sobre la inscripció i pagament per a la fase de l'assessorament per a tots els aspirants admesos.

- 11 de febrer 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos que rebran la convocatòria per correu electrònic.

- Febrer: inici Fase d’Assessorament.

- Abril: Fase d’Avaluació.

- Maig - juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés.

Criteris d’ordenació de les sol·licituds

Comunicació de renúncia a participar en el procediment

 

Preu del Servei:

Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit.

Avaluació: 13,00 € per UC, amb un import màxim segons àmbit.

 

Bústia de contacte i infomació:

acreditatgi@ehtg.cat

Bústia documentació:

turismegi@ehtg.cat

hostaleriagi@ehtg.cat

 

Girona, 31 de gener de 2021