Preinscripció CFGM

  • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
  • Llista d'admesos al centre 8 de setembre 2017

Preinscripció

Documentació necessària:

DNI o NIE o passaport

Tarjeta sanitària

Requisit d’accés: Certificat de qualificacions  ( Original i còpia )

Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat )