Preinscripció CFGM

Calendari

Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig

Publicació de puntuació provisional: 5 de juny

Període de reclamacions: del 6 al 8 de juny

Publicació puntuació definitiva: 18 de juny

Publicació llista places assignades: 3 de juliol

Matrícula: del 4 a l’11 de juliol    (dia i hora segons cicle formatiu l’horari es publicarà al web www.ehtg. cat)

 

Documentació necessària: ( IMPRESCINDIBLE  portar Original i còpia de la següent documentació )

DNI o NIE o passaport

Tarjeta sanitària

Requisit d’accés: Certificat de qualificacions 

 Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només en el cas d’alumnes menors d’edat )