Matrícula CFGM

  • Matriculació alumnes admesos 12 de setembre

Documents necessaris: 

DNI / NIE - Original i còpia del Llibre de familia i DNI pare/ mare/tutor legal. (Només menor d’edat)

  1. LOPD, Drets Imatge i Activitats Complementàries Emplenar,  Imprimir, Signar i Lliurar a Secretaria
  2. Pagament Material Fungible i Sortides Pagar a la CAIXA  i Lliurar Resguard  a Secretaria
  3. Sol·licitud Convalidacions  Emplenar, Imprimir,  aportar documentació acreditativa i Lliurar a Secretaria
  4. Alumnat preinscrit a 2n curs provinent d’un altre centre, cal que aporteu Certificat Qualificacions el dia de la matrícula.
  5. Alumnat  preinscrit en un altre centre cal que aporteu tota la documentació de la preinscripció  + Certificat Qualificacions,  el dia de la matrícula.

Llibres

Uniformes

Eines

Informació general inici de curs